Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov.

žený návštevník nášho webu – záujemca o naše tovary a služby, bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie bezpečným spôsobom je pre nás prvoradé. Dovoľte nám Vás oboznámiť ako vaše údaje spracúvame:

Správca osobných údajov

Peter Grejták-LAVANT, Krosnianska 35, Košice 04022, Slovenská republika, IČO:  33 634 271, DIČ: 1024254836

Údaje, ktoré nám poskytujete sa spracovávajú zodpovedne v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Správca vašich osobných údajov dbá o ochranu osobných údajov, ktoré nám ako dotknutá osoba výlučne dobrovoľne odovzdáte:

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Peter Grejták,Krosnianska 35, Košice 04022

Email:info@cistiarne-prima.sk

Tel: 0556711468

Účel spracovania osobných údajov

Správca a zároveň prevádzkovateľ spracúva len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohol poskytovať svoje služby. Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z dohody o poskytnutí objednaných služieb a ďalšej komunikácie s dotknutou osobou. Zhromažďujeme len také údaje ktoré ste nám dobrovoľne poskytli a sú nevyhnuté na realizáciu cieľa.

Dotknutá osoba poskytuje nasledovné osobné údaje za účelom:

 • identifikačné údaje /meno a priezvisko/zákazníkov

 • a ich kontaktovanie nevyhnutné na uskutočnenie služieb

 • fakturačnú adresu (názov firmy, IČ, IČ DPH, DIČ, číslo účtu, číslo banky, ulica, číslo domu/alebo bytu, PSČ a mesto) nevyhnutnú na eventuálne vystavenie faktúry a spracovanie účtovnej agendy.

 • adresy (názov firmy, ulica, číslo domu/alebo bytu, PSČ a mesto) nevyhnutné na vykonanie dohodnutých prác

 • telefónne číslo kontaktnej osoby potrebné na nevyhnutný kontakt ohľadne objednávky

 • e-mail – potrebný na komunikáciu

 • marketingové účely (zacielenie on-line reklamy na internete, hodnotenie firmy zákazníkmi).

Uvedené údaje sú povinné, pretože pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám služby správne vykonať, taktiež príp. oznámiť príp. zmeny v objednávke.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

 • Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, ktoré sú za vás oprávnené konať v priebehu uskutočňovania plnenia objednaných služieb je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami.

 • Pri plnení objednávky služieb subdodávateľom musíme poskytnúť zákl. identifikačné údaje. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, adresu sťahovania, tel. číslo, na ktorom vás je možné kontaktovať. Subdodávateľ je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely plnenia objednávky a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Súhlas a odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov

Dotknutá osoba dáva správcovi osobných údajov svoj súhlas, aby spracúval jej osobné údaje a využívali sa výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Súhlas prejaví objednaním služieb telefonicky alebo emailom. Taktiež má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a to písomne poštou alebo emailom a telefonicky. /uvedené na stránke www.cistiarne-prima.sk / Po obdržaní žiadosti o odvolaní súhlasu správca osobné údaje vymaže a následne bude o tom dotknutú osobu písomne informovať.

Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba nasledovné práva:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom

 • právo na opravu osobných údajov právo na výmaz osobných údajov

 • právo podať námietku proti spracovávaniu

 • právo na prenesiteľnosť údajov

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu

 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov.

Osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu .V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú osobné údaje všeobecne spracovávané do odvolania takého súhlasu

Zabezpečenie osobných údajov.

Aby sa zamedzilo neoprávnenému prístupu a zneužitiu osobných údajov, zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe v našej databáze uloženej na PC poverenej osoby. Zabezpečili sme používanie takých bezpečnostných opatrení, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Objednaním a potvrdením objednaných služieb potvrdzuje dotknutá osoba, že je zoznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma a akceptuje.

Správca je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň oboznámi so zmenou dotknutú osobu prostredníctvom emailovej schránky.